Hunan Xiangxi Prefecture Launches Blockchain Innovation Application Service Platform

Hunan Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture held the launching ceremony of the blockchain innovation application service platform on March 1. Blockchain + "era.